Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 meníme od 1.4.2020 až do odvolania všetky naše plánované semináre prezenčnou formou na online semináre.

Aktuálna ponuka seminárov


Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy v zmysle zákona o e-Governmente v praxi

VS 362020
Offline videoseminár
Lektor: Ing. Erika Kusyová
Termín: videoseminár bude prístupný od 25.5.2020 do 15.6.2020
Osobitosti uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov v školách v čase prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie spôsobenej koronavírusom

VS 352020
Offline Videoseminár
Lektor: Ing. Jarmila Belešová
Termín: videoseminár bude prístupný od 25.5.2020 do 30.6.2020

Finančná kontrola upravená novým metodickým pokynom MF SR, Povinný vnútorný systém v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

VS 332020
Offline Videoseminár
Lektor: Ing. Oxana Hospodárová
Termín: ponuka plati do 31.8.2020