Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.


Aktuálna ponuka seminárov


NOVÉ!

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v praxi škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2023 v nadväznosti na zmeny súvisiacich právnych predpisov

VS 212023
Miesto konania: Mestský úrad v Žiline, Nám. obetí komunizmu 1
Lektor:

Ing. Jarmila Belešová


Termín: 11.10.2023
NOVÉ!

Správne konanie v praxi riaditeľa školy špecifiká pre MŠ, ZŠ, SŠ

VS 202023
Miesto konania: Elektrárňa Piešťany, Staničná 2334/51, Piešťany
Lektor:

JUDr. Marian HOFFMANN, PhD.


Termín: 13.10.2023
NOVÉ!

Novela zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov –

aktuálne od 1.9.2023


Cestovné náhrady –

aktuálne od 1.10.2023VS 222023
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Oxana Hospodárová


Termín: videoseminár prístupný od 30.10.2023
NOVÉ!

Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024

VS 182023
Offline Videoseminár
Lektor:

PhDr. Viera Hajdúková, PhD.


Termín: videoseminár prístupný do 24.11.2023
NOVÉ!

Mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q roku 2023 - aktuálny stav mzdovej legislatívy

VS 192023
Offline Videoseminár
Lektor:

Ing. Pavol Kukučka


Termín: videoseminár prístupný od 13.9.2023 do 24.10.2023