Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.


Online prihláška


Prezenčné

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v praxi škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2023 v nadväznosti na zmeny súvisiacich právnych predpisov - VS 212023
Správne konanie v praxi riaditeľa školy špecifiká pre MŠ, ZŠ, SŠ - VS 202023

Videosemináre

Novela zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov – aktuálne od 1.9.2023, Cestovné náhrady – aktuálne od 1.10.2023 - VS 222023
Manažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024 - VS 182023
Mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q roku 2023 - aktuálny stav mzdovej legislatívy - VS 192023