Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 meníme od 1.4.2020 až do odvolania všetky naše plánované semináre prezenčnou formou na online semináre.
Úspešná konferencia I. AŠKOS
„Dovidenia rezne alebo Startup Modrej Planéty“ – projekt, ktorý spája

obr1
V dňoch 11. – 13.12.2019 sa v Piešťanoch stretli experti pre oblasť školského stravovania z jednotlivých regiónov Slovenska na trojdňovej konferencii, ktorá niesla špecifický názov „Dovidenia rezne alebo Startup Modrej Planéty“, ktorej hlavným cieľom bolo na základe súčasnej legislatívy a výstupov z realizovaných projektov navrhnúť ďalšie kroky pre zdravú výživu našich detí a žiakov v materských, základných a stredných školách a to aj z dôvodu nevyhnutných opatrení pre boj s klimatickými zmenami s čím súvisí aj environmentálna výchova v školách. To, že MŠVVaŠ SR záleží na mladej generácii svedčí skutočnosť, že rezort sa systematicky venuje oblasti školského stravovania a podporuje všetky aktivity aby sa moderné prvky v tejto oblasti implementovali do praxe všetkých školských stravovacích zariadení.
Konferenciu otvorila Mária Tejiščáková, prezidentka I. AŠKOS. Účastníkov konferencie pozdravila Martina Lubyová, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vo svojom príhovore poďakovala vedúcim pedagogickým zamestnancom, vedúcim školských stravovacích zariadení, kuchárkam, pomocným silám a všetkým, ktorí sa podieľajú na chode školských jedální za obetavú prácu, ktorá je v mnohých prípadoch veľmi náročná a paradoxne na druhej strane nedostatočne finančne ocenená. Ubezpečila, že rezort bude aj naďalej podporovať školské stravovanie s modernými prvkami, ktoré sa postupne zavádzajú do praxe.
S témou Flexi princípy a budúcnosť školského stravovania vystúpila Silvia Tokárová. V rámci svojho príspevku vyzvala účastníkov konferencie za prítomnosti pani ministerky, aby si nasadili modré rúška na ústa s textom „S O S“ na podporu procesov v prospech zmiernenia klimatických zmien a ako symbol záchrany našej Modrej Planéty.
Na konferencii vystúpil aj Peter Jančovič, primátor kúpeľného mesta Piešťany, ktoré má v oblasti prípravy žiakov v hotelových službách bohatú tradíciu. Pozdravil účastníkov konferencie a poprial úspešné rokovanie.
Účastníkom konferencie sa prihovoril aj Miroslav Habán, podpredseda OZPŠaV na Slovensku a predseda sekcie vysokých škôl, ktorý vyzdvihol spoluprácu s I. AŠKOS a vyjadril podporu odborového zväzu pre oblasť školského stravovania a taktiež riešenia odmeňovania pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
V programe konferencie sa diskutovalo o prvých skúsenostiach s aplikáciou Flexi školské stravovanie a súčasne boli prezentované výsledky projektov Zdravie na tanieri 2019. Oba tieto projekty sú realizované s podporou rezortu školstva a s finančnou spoluúčasťou jednotlivých škôl a ich zriaďovateľov.
Program konferencie a pracovných rokovaní bol doplnený informáciami odborníkov z oblasti metrológie a najnovších poznatkov z oblasti výživy.
Mimoriadna pozornosť bola venovaná najmä riadenej diskusii v rámci ktorej zástupcovia školských jedální hovorili o svojich prvých skúsenostiach s realizáciou princípov Flexi školského stravovania. Zaujímavé sú prvé reakcie stravníkov – žiakov a pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl na novinky v stravovaní. Diskusia bola neformálna, veľmi otvorená, čo bolo kladne hodnotené všetkými prítomnými. Vzhľadom k tomu, že skúsenosti z I. etapy overovacieho procesu Flexi školského stravovania sú na jednej strane pozitívne ale na druhej strane aj negatívne, je ich potrebné presne analyzovať, hovoriť o nich a hľadať východiská, aby sa ďalšie školské jedálne, ktoré sa do projektu zapoja vyvarovali analyzovaných chýb a nedostatkov.
V závere boli definované ďalšie postupy pri aplikácii Flexi školského stravovania. Tieto postupy umožňujú v rámci overovacieho procesu Flexi školského stravovania, ktorým je poverená Prvá asociácia školského stravovania, modifikovať princípy tak, aby novodobé školské stravovanie bolo naozaj prínosom v prospech zmiernenia klimatických zmien našej Modrej Planéty.
Výstupy projektu Zdravie na tanieri 2019, ktoré uviedla Mgr. Janka Gers z MŠVVaŠ SR sú hodnotené ako veľmi úspešné. Podarilo sa prepojiť výchovno-vzdelávací proces s výživou a napokon aj so školským stravovaním čo je jedným z cieľov projektu. O budovanie školských cvičných kuchyniek, relaxačných čajovní, posilnenie významu správneho pitného režimu finančne podporované rezortom školstva je zo strany škôl veľký záujem o čom svedčí j každým rokom zvyšujúci sa počet žiadostí zo strany škôl.
Vo večerných hodinách prebiehalo pracovné rokovanie expertov Celoslovenskej sekcie pre školské stravovanie v zastúpení metodikov pre školské stravovanie z okresných úradov odborov školstva, školských úradov samospráv a vedúcich zariadení školského stravovania.
Široká paleta odborníkov z rôznych inštitúcií zabezpečila kvalitu informácií nie len počas rokovania ale aj v čase mimo rokovania. Počas prestávok medzi programom si účastníci konferencie vo veľmi družných rozhovoroch vymieňali svoje skúsenosti a poznatky z oblasti školského stravovania. Veríme, že tieto informácie budú využité čo najefektívnejšie v prospech zdravého stravovania a zdravého životného štýlu našich detí a žiakov v školách.
Prvá asociácia školského stravovania ďakuje MŠVVaŠ za finančnú podporu projektu a všetkým zúčastneným na konferencii za ich aktívnu účasť.
Projekt Prvej asociácie školského stravovania je financovaný s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Organizačným partnerom konferencie I. AŠKOS je Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o.

Foto GalériaPonuka vzdelávacích aktivít na I. polrok 2020

V I. polroku 2020 ponúkame odborné semináre na témy:
- Ročné zúčtovanie dane za rok 2019
- Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou v praxi organizácií VS (praktický tréning, obstarávanie potravín ....)
- Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy
Pripravujeme:
- Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - praktická aplikácia
- Finančná kontrola - upravená novým metodickým pokynom MF SR a Povinnosti zamestnávateľov podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
- Manažovanie materskej školy v školskom roku 2020/2021
- Manažovanie školskej jedálne
- Personálne činnosti a odmeňovanie v organizáciách rezortu školstva
- Mzdová účtovníčka v roku 2020


Školy, školské zariadenia a ďalšie rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy budú o termíne a programe aktuálnych seminárov informované osobitnými pozvánkami