Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.Ponuka vzdelávacích aktivít na I. polrok 2022
V I. polroku 2022 ponúkame odborné semináre na témy:
- Ročné zúčtovanie dane za rok 2021
- Novela zákona o verejnom obstarávaní
- Novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
- Čo prináša novela školského zákona pre prax ZŠ a ŠKD
- Škola a jej povinnosti v elektronickej podobe
- Úradné dokumenty v praxi organizácií verejnej správy
- Zákon o ochrane osobných údajov
- Prevod správy a vlastníctva majetku VÚC, obce a štátu
Pripravujeme:
- Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch - praktická aplikácia
- Mzdová účtovníčka v roku 2022
- Vyhláška o ZŠ a dokumentácia ZŠ
- Správne konanie v praxi riaditeľa školy
- Zákon o sťažnostiach v praxi riaditeľa školy


Školy, školské zariadenia a ďalšie rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy budú o termíne a programe aktuálnych seminárov informované osobitnými pozvánkami