Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 všetky naše plánované semináre od 1.9.2020 sa budú organizovať formou videoseminárov.


Ponuka vzdelávacích aktivít na I. polrok 2021
V I. polroku 2021 ponúkame odborné semináre na témy:
- Ročné zúčtovanie dane za rok 2020
- Škola a jej povinnosti v elektronickej podobe
- Elektronická schránka právnickej osoby
- Odmeňovanie zamestnancov škôl a školských zariadení od 1.1.2021
- Aktuálne otázky financovania MŠ v roku 2021
- Správa registratúry v praxi
- Finančná kontrola
- Správa majetku VÚC, obce a štátu
Pripravujeme:
- Verejné obstarávanie so zameraním na zákazky s nízkou hodnotou v praxi organizácií VS
- Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch - praktická aplikácia
- Mzdová účtovníčka v roku 2021
- Riziká pri práci s nebezpečnými chem. faktormi – seminár
pre učiteľov chémie
- Správa registratúry v informačných systémoch
- Tvorba úradných dokumentov v praxi


Školy, školské zariadenia a ďalšie rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy budú o termíne a programe aktuálnych seminárov informované osobitnými pozvánkami