Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt
Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 všetky naše plánované semináre od 1.9.2020 sa budú organizovať formou videoseminárov.


Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. je zapísaný do registra neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby prostredníctvom svojich vlastných programov v oblasti vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií verejnej správy, zamestnancov miestnej samosprávy, ústredných orgánov štátnej správy, tretieho sektora, podnikateľských subjektov, uchádzačov o zamestnanie v súlade s najnovšími vedeckými a odbornými poznatkami, spoločenskými potrebami a aktuálnymi požiadavkami potrebnými na štandardný a profesionálny výkon pracovných činností všetkého druhu podľa §11 ods. 1 Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách.

Tieto služby sú poskytované prezenčnou, dištančnou, e - learningovou alebo inou formou prostredníctvom organizovania odborných seminárov, informačno - konzultačných seminárov, konferencií, kurzov a školení, workshopov, rekvalifikačných kurzov, špecializačných kurzov, výchovných a poradenských činností, sústredení, zájazdov, exkurzií, viacdňových pobytov a víkendových stretnutí s odborným programom a iných podujatí podľa potreby a požiadaviek záujemcov o vzdelávanie.

V oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt organizuje koncerty, spoločenské podujatia a spomienkové stretnutia k výročiam významných osobností kultúrneho, spoločenského a duchovného života, propaguje a podporuje mladých umelcov, hudobníkov, výtvarníkov, recitátorov, hercov, športovcov formou vernisáží, vydávaním bulletinov, študijných materiálov, publikácií, kníh a organizuje športové a kultúrne podujatia.