Logo Hlavicka
O spoločnosti
Semináre
Online prihláška
Aktuality
Kontakt

Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. organizuje od 1.7.2023 vzdelávacie aktivity prezenčne ako aj dištančne formou videoseminárov podľa aktuálnej ponuky.Ponuka vzdelávacích aktivít na II. polrok 2023
V II. polroku 2023 ponúkame odborné semináre na témy:
- Novela zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov
- NManažovanie materskej školy v novom školskom roku 2023/2024
- Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v praxi škôl a ŠZ s účinnosťou od 1.9.2023 - Správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi organizácií verejnej správy, nová právna úprava od 1.9.2023 a 1.1.2024
- Mzdová účtovníčka na vstupe do IV. Q roku 2023 - aktuálny stav mzdovej legislatívy
Pripravujeme:
- Správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi organizácií verejnej správy, nová právna úprava od 1.9.2023 a 1.1.2024
- Mzdová účtovníčka v roku 2023
- Vyhláška o ZŠ a dokumentácia ZŠ
- Správne konanie v praxi riaditeľa školy
- Zákon o sťažnostiach v praxi riaditeľa školy


Školy, školské zariadenia a ďalšie rozpočtové a príspevkové organizácie verejnej správy budú o termíne a programe aktuálnych seminárov informované osobitnými pozvánkami